Αρχική >> Πληροφόρηση >> Ειδική Γραμματεία >> Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ εμπίπτουν τα παρακάτω:

 • ο συντονισμός των έργων ΣΔΙΤ που προωθούν ή σχεδιάζουν Δημόσιοι Φορείς, ζητώντας τους στοιχεία σχετικά με τα έργα αυτά.
 • η αξιολόγηση των έργων που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3389/2005, με την επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών που μπορεί να λάβει από οποιοδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα
 • η επεξεργασία στοιχείων που λαμβάνει από επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς φορείς όπως, ενδεικτικά, από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Σύνδεσμο Εργοληπτικών Εταιρειών,
 • η μελέτη ολοκληρωμένων προτάσεων που επεξεργάζονται Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί Φορείς για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών
 • η παρακολούθηση του συνόλου των οικονομικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι Δημόσιοι Φορείς, και ιδιαίτερα η μελλοντική επιβάρυνση που προκύπτει ή μπορεί να προκύψει για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από τις πληρωμές που διενεργούνται για Συμπράξεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού,
 • η μεταφορά τεχνογνωσίας προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, με την παραγωγή έντυπου υλικού με πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τις Συμπράξεις και τους σκοπούς που αυτές εξυπηρετούν, τις διεθνώς διαδεδομένες μεθόδους εφαρμογής τους και τις διατάξεις του νόμου αυτού,
 • η τυποποίηση εγγράφων που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των Διαδικασιών Ανάθεσης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8 του Νόμου 3389/2005,
 • η τυποποίηση κάθε είδους Συμβάσεων Σύμπραξης ή Παρεπόμενων Σύμφωνα προς το σκοπό της διευκόλυνσης των Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων στη διαμόρφωση των όρων των Συμβάσεων Σύμπραξης,
 • η υποβολή στη ΔΕΣΔΙΤ προτάσεων για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου των Συμπράξεων,
 • ο συντονισμός της εκπόνησης μελετών και της εν γένει παροχής υποβοηθητικών του έργου της υπηρεσιών σε πρόσωπα που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3389/2005.

Με βάση τις παραπάνω αρμοδιότητες που της έχουν παρασχεθεί, η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ συγκεντρώνει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να κρίνει ποια έργα ή υπηρεσίες μπορούν να υλοποιηθούν μέσω Συμπράξεων και αξιολογεί τις οικονομικές και τεχνικές παραμέτρους, καθώς και τα νομικά και άλλα προβλήματα που συνδέονται με αυτά. Στη συνέχεια, καταρτίζει ένα μη δεσμευτικό κατάλογο έργων και υπηρεσιών ("Κατάλογος Προτεινόμενων Συμπράξεων") που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω Συμπράξεων και να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου αυτού.

Για κάθε έργο ή υπηρεσία που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων, η ΕΓΣΔΙΤ συντάσσει συνοπτική αιτιολογική έκθεση που παρουσιάζει:

 • τους χρηματοοικονομικούς, τεχνικούς, κοινωνικοοικονομικούς και νομικούς λόγους, για τους οποίους η εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων ή η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών κρίνεται σκόπιμο να υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης,
 • τα κριτήρια που έλαβε υπόψη της για την επιλογή των συγκεκριμένων έργων ή υπηρεσιών που έχουν περιληφθεί στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων,
 • τις ενέργειες στις οποίες έχει ενδεχομένως προβεί ο εμπλεκόμενος κάθε φορά Δημόσιος Φορέας για τις ανάγκες της προετοιμασίας της ανάθεσης των σχετικών Συμβάσεων όπως, ενδεικτικά, πρόσληψη χρηματοοικονομικών, τεχνικών και νομικών συμβούλων, διενέργεια προμελετών και σύνταξη σχεδίων συμβάσεων,
 • τη μορφή της προτεινόμενης Διαδικασίας Ανάθεσης που είναι σκόπιμο να εφαρμοσθεί, καθώς και τους Δημόσιους Φορείς που ενεργούν ως αναθέτουσα αρχή,
 • ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της Διαδικασίας Ανάθεσης,
 • αναφορά του ενδεικτικού προϋπολογισμού του αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης.