Αρχική >> Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

17.05.2007

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο ''Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση Έξι (6)...

20.03.2007

Με το Ν. 3389/2005 δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), το οποίο ρυθμίζει την υλοποίηση έργων και την παροχή υπηρεσιών μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Ειδικότερα, με το νόμο ορίζονται οι Δημόσιοι Φορείς που μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις σύμπραξης με Ιδιωτικούς...

06.03.2007

Έξι (6) Σχήματα στο Διαγωνισμό του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου για την κατασκευή και συντήρηση (31) νέων σχολικών υποδομών στην Κεντρική Μακεδονία με σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

1) (i) EΡΝΕΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...

01.03.2007

Το αντικείμενο της σύμπραξης για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας σε 12 λιμένες για την κάλυψη των διεθνών και ευρωπαϊκών κανονισμών ασφάλειας αφορά στο σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την εγκατάσταση  και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας και την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ...

01.03.2007

Το αντικείμενο της σύμπραξης για την υλοποίηση 23 νέων σχολικών κτιρίων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων αφορά στη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική διαχείριση (φύλαξη και καθαριότητα) και ασφάλιση των κτιριακών υποδομών τους, με Αναθέτουσα Αρχή τον...

01.03.2007

Το αντικείμενο της σύμπραξης για την ανακατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος ''Δόμπολη'' στην πόλη των Ιωαννίνων για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου αφορά στη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την ανακατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική διαχείριση και ασφάλιση της εγκαταλειμμένης πτέρυγάς του, με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Ηπείρου...

Σελίδες