Αρχική >> Διαγωνισμοί >> Έργα Σδιτ >> Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων 13 Διευθύνσεων, Τμημάτων, Σταθμών και άλλων Περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας με ΣΔΙΤ

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων 13 Διευθύνσεων, Τμημάτων, Σταθμών και άλλων Περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας με ΣΔΙΤ

Κατηγορία Διαγωνισμού: 
Προθεσμία Υποβολής: 
Πέμ, 10/07/2008
Διαγωνιστική Διαδικασία: 
Περίληψη Προκήρυξης: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΑΣ.)  ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής:
«ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», Λεωφόρος Αλεξάνδρας 158Α & Κόνιαρη 45, Αθήνα, Τ.Κ. 11471, τηλ.: 210-6405000, 210 6405232, φαξ: 210-6440479, email: Ked-ath@ked.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.ked.gr.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. Ονομασία, που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή.
«Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση των Κτιριακών Εγκαταστάσεων 13 Διευθύνσεων, Τμημάτων, Σταθμών και άλλων Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας με  Σ.Δ.Ι.Τ.».

3. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης.
Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων 13 Διευθύνσεων, Τμημάτων, Σταθμών και άλλων Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας (η «Σύμπραξη» ή το «Έργο»). Η Σύμπραξη εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Εσωτερικών για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της. Με την από 01.03.2007 εγκριτική απόφαση υπαγωγής της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.), όπως τροποποιήθηκε την 30.01.2008, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3389/2005 της υλοποίησης των ανωτέρω 13 κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΛ.ΑΣ. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν σε ακίνητα είτε ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου ή σε ακίνητα των οποίων η παραχώρηση - κατά κυριότητα ή κατά χρήση - πρόκειται άμεσα να ολοκληρωθεί. Το Ελληνικό Δημόσιο θα χρησιμοποιεί τις κτιριακές εγκαταστάσεις για τη στέγαση των ανωτέρω Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. κατά την περίοδο της Σύμπραξης και η ΚΕΔ Α.Ε. θα καταβάλλει, μετά την έναρξη της λειτουργίας τους και μέχρι τη λήξη της Σύμπραξης, περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας στην Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Α.Ε.Ε.Σ.), που υποχρεούται κατά τον ν. 3389/2005 να συστήσει ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα επιλεγεί με βάση την παρούσα διαδικασία.
Ο ΙΦΣ, που τελικά θα επιλεγεί, θα αναλάβει:
(α) τη σύνταξη του συνόλου των μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την εκτέλεση και την τεχνική διαχείριση του Έργου,
(β) το σύνολο των εργασιών κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων του Έργου και ανάπλασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών, όπως θα αναφερθούν αναλυτικά στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, προκειμένου οι άνω υποδομές και χώροι να είναι πλήρως διαθέσιμοι για τον σκοπό που προορίζονται,
(γ) τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια,
(δ) την τεχνική διαχείριση και συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία συνίσταται, ιδίως, στην επιθεώρηση, τη συνήθη, την προληπτική και τη διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση (life cycle cost), την τεχνική λειτουργία, την καθημερινή τεχνική διαχείριση και επιστασία για την ετοιμότητα σε θέση και ικανότητα για λειτουργία των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων, και του περιβάλλοντος χώρου, όπως αυτά θα αναφέρονται αναλυτικά στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, ούτως ώστε το Έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας, που θα οριστούν στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, Στην τεχνική διαχείριση και συντήρηση περιλαμβάνεται η περιοδική ανανέωση στοιχείων του εξοπλισμού, όπως αυτά ειδικότερα θα ορισθούν στη Β΄ φάση του Διαγωνισμού,
(ε) την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά τη φάση μελέτης και της κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας.
(στ) τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και
(ζ) την αποπληρωμή του διαχειριστικού δικαιώματος της Αναθέτουσας Αρχής και οποιωνδήποτε άλλων δαπανών ενδεχομένως προκύψουν, το ύψος των οποίων θα προσδιοριστεί στο Τεύχος της Β' Φάσης του Διαγωνισμού.

4. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.
Απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

5. Συνολική ποσότητα ή έκταση.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας του Έργου, που θα καταβληθούν στην Α.Ε.Ε.Σ. κατά την περίοδο μετά την έναρξη λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με όσα θα αναφέρονται ειδικότερα στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης, έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρή παρούσα αξία, σύμφωνα με την από 01.03.2007 απόφαση της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ., όπως αυτή τροποποιήθηκε την 30.01.2008, σε 89.000.000 Ευρώ, περιλαμβανομένου του κόστους τεχνικής διαχείρισης (και αυτής της συνήθους και προληπτικής συντήρησης), πλέον του κόστους ασφάλισης των εγκαταστάσεων και της βαριάς συντήρησης, το οποίο εκτιμάται σε ποσοστό 20% του άνω προϋπολογισμού, πλέον Φ.Π.Α.

6. Διάρκεια της σύμβασης.
Είκοσι επτά (27) έτη.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7. Παροχή ασφάλειας και απαιτούμενες εγγυήσεις.
Η εγγύηση συμμετοχής στη Β' Φάση του διαγωνισμού καθώς και οι λοιπές εγγυήσεις θα καθοριστούν στα Τεύχη της Β' Φάσης του Διαγωνισμού.

8. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλει περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας στην Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, που υποχρεούται κατά τον ν. 3389/2005 να συστήσει ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που θα επιλεγεί με βάση την παρούσα διαδικασία, μετά την έναρξη λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΛ.ΑΣ. και μέχρι τη λήξη της Σύμπραξης.

9. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων, στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση.
Απαιτείται η σύσταση ΑΕΕΣ στην οποία θα μετέχει ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης, και σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα μετέχουν τα μέλη του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης κατά τα ποσοστά συμμετοχής τους,  όπως αυτά θα δηλωθούν από τον Υποψήφιο στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας.

10. Πρόσθετες πληροφορίες.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί και η σύμβαση θα ανατεθεί και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3389/2005, της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, του Π.Δ. 60/2007, της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, του ν.2522/1997, του ν.3310/2005, του Π.Δ. 774/1980 και τους όρους των τευχών της Α' και Β' Φάσης του Διαγωνισμού.

11. Δικαιούμενοι συμμετοχής.
11.1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε ένωση, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους προέρχονται από κράτη ? μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη, που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των παραγράφων 14.2 μέχρι και 14.8 και του άρθρου 15 της Αναλυτικής Προκήρυξης Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση - Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

11.2. Για τη σύναψη της Σύμβασης Σύμπραξης, απαιτείται, σύμφωνα και με το άρθρο 1 παρ. 4  του ν. 3389/2005, η σύσταση από τον ΙΦΣ που θα επιλεγεί ΑΕΕΣ, η οποία θα συμβληθεί με την Αναθέτουσα Αρχή, με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία θα έχει μόνο ιδρυτή μέτοχο τον ΙΦΣ και, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, θα έχει ιδρυτές μετόχους τα Μέλη του ΙΦΣ κατά τα ποσοστά συμμετοχής τους, όπως αυτά θα έχουν δηλωθεί κατά το Διαγωνισμό.
11.3. Περαιτέρω, η ΑΕΕΣ θα δύναται να συμβληθεί, μεταξύ άλλων:
(α) για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, με τους μελετητές  που θα δηλωθούν ότι θα εκπονήσουν τις μελέτες αυτές, ανεξάρτητα εάν αυτοί θα συμμετέχουν ή όχι στον Υποψήφιο / Διαγωνιζόμενο και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του σύμφωνα με την παράγραφο 14.9 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως ακολούθως:
Με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία, που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή κάποια από τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών) :
(i) Είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιριών Μελετών, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ Γ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και, συγκεκριμένα, διαθέτουν τα κάτωθι μελετητικά πτυχία:
· Δ ή ανώτερης τάξης στην κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων»
· Δ ή ανώτερης τάξης στην κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες»
· Δ ή ανώτερης τάξης στην κατηγορία 9 «Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων»
(ii)  Ή προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., που τηρούν αντίστοιχα μητρώα με αυτά της αμέσως ανωτέρω υπό (i) παραγράφου και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της αμέσως ανωτέρω υπό (i) παραγράφου.
(iii) Ή προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. του  Π.Ο.Ε., που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων και είναι εγγεγραμμένα σε επαγγελματικά / εμπορικά μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
· για την κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων» τουλάχιστον τρία (3) στελέχη με εμπειρία τα δύο στελέχη τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και το ένα στέλεχος τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών
· για την κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες» τουλάχιστον τρία (3) στελέχη με εμπειρία τα δύο στελέχη τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και το ένα στέλεχος τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών
· για την κατηγορία 9 «Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων» τουλάχιστον τρία (3) στελέχη με εμπειρία τα δύο στελέχη τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και το ένα στέλεχος τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών
Κάθε μελετητής θα συμμετέχει σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα.

(β) για την κατασκευή του Έργου, με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δηλώθηκαν ότι θα αναλάβουν το κατασκευαστικό αντικείμενο του Έργου, και κατά τα δηλωθέντα ποσοστά , ανεξάρτητα εάν αυτές συμμετέχουν ή όχι στον ΙΦΣ  και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του σύμφωνα με την παράγραφο 14.9 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως ακολούθως
(i)   Με μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις :
· Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων - ΜΕΕΠ, που τηρείται στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
·  Ή προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς.
· Ή προερχόμενες από τα ανωτέρω κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον  είναι εγγεγραμμένες σε επαγγελματικά / εμπορικά μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους.
(ii)  Με κοινοπραξίες μεταξύ των ανωτέρω επιχειρήσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους. Οι παραπάνω εργοληπτικές επιχειρήσεις δε μπορούν, επί ποινή αποκλεισμού του υποψηφίου, να υπερβαίνουν τις 4.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα.

(γ) για την τεχνική διαχείριση και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων που αποτελούν αντικείμενο της Σύμπραξης, με τις επιχειρήσεις  που δηλώθηκαν  ότι θα παράσχουν τις υπηρεσίες αυτές, και κατά τα δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα εάν αυτές θα συμμετέχουν ή όχι στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του σύμφωνα με την παράγραφο 14.9 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως ακολούθως:
(i)  Με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, που έχει συσταθεί ή θα συσταθεί, που στον καταστατικό σκοπό τους περιλαμβάνεται η συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση έργων.
(ii)  Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας μεταξύ των ανωτέρω επιχειρήσεων oι  συμμετέχουσες επιχειρήσεις δε μπορούν, επί ποινή αποκλεισμού του υποψηφίου, να υπερβαίνουν τις 3. 
Κάθε επιχείρηση θα συμμετέχει σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα.

Οι Υποψήφιοι και οι συνεργαζόμενες με αυτούς ανωτέρω αναφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και τεχνικής ικανότητας, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Αναλυτικής Προκήρυξης Κλειστής Διαδικασίας ? Α? Φάση ? Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΤΜΗΜΑ IV : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

12. Είδος διαδικασίας.
Κλειστή διαδικασία.

13. Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων, που θα προσκληθούν να συμμετάσχουν.

Α) Προβλεπόμενος αριθμός φορέων.
Πέντε (5).

Β) Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων.
Σύμφωνα με το άρθρο 19 της Αναλυτικής Προκήρυξης Κλειστής Διαδικασίας - Α' Φάση - Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

14. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης.

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν.3389/2005, το άρθρο 53 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και το άρθρο 51 του Π.Δ. 60/2007, σύμφωνα με τα κριτήρια που θα αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.

15. Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα.

4 Ιουλίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

16. Ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορεί να ζητείται η Προκήρυξη Προεπιλογής και περαιτέρω πληροφορίες.

«ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», Λεωφόρος Αλεξάνδρας 158Α & Κόνιαρη 45, Αθήνα, Τ.Κ. 11471, τηλ.: 210-6405000, φαξ: 210-6440479, email: Ked-ath@ked.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.ked.gr, Πληροφορίες: κα. Παπαδοπούλου Ευαγγελία, τηλ.: 210-6405232, φαξ: 210-6405260, email: ep068@ked.gr.

17. Κόστος για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων και όροι πληρωμής.
Καταβολή ποσού εκατόν πενήντα Ευρώ (150). Μετάφραση της Προκήρυξης στην Αγγλική γλώσσα διατίθεται από την Υπηρεσία, με την καταβολή ποσού τριακοσίων Ευρώ (300).

18. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής.
10 Ιουλίου 2008, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

19. Γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αίτηση συμμετοχής.
Ελληνική.

20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23.04.2008.

Για την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΓΚΡΑΤΖΙΟΣ